Administratie


Al vanaf de start van de onderneming heeft Ahneta zich dienstverlenend voor het MKB geprofileerd. Het pakket aan diensten voor het MKB is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid.

Door de wijziging van wetgeving verzorgt Ahneta ook voor besloten vennootschappen (B.V.) het complete traject vanaf controle boekhouding tot opstelling van de jaarrekening en de aangifte VPB.

Uiteraard kan ook de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (V.O.F.) door Ahneta worden begeleid.

Alvorens Ahneta voor uw bedrijf werkzaamheden kan verrichten wordt er eerst met u een prijsafspraak gemaakt. In de prijsafspraak wordt helder weergegeven welke werkzaamheden Ahneta voor u zal gaan verrichten en wat de uitvoering van deze werkzaamheden u gaat kosten.

Indien Ahneta voor u de complete boekhouding verzorgt wordt duidelijk aangegeven op hoeveel boekingen de prijsopgave is gebaseerd. Hierop is een met u overeengekomen marge van meer of minder boekingen van toepassing. Worden er minder boekingen verricht ontvangt u een restitutie van honorarium en indien er meer boeking verricht moeten worden wordt de meerprijs aan u extra gedeclareerd. De declaratie wordt u per maand of per kwartaal toegezonden.

Verzorging van de complete bedrijfsboekhouding
Als u voor deze module kiest verwachten wij van u dat u één maal per maand uw boekhouding aanlevert. U dient de boekhouding wel te sorteren, de wijze waarop u dient te sorteren wordt vooraf met u doorgenomen.
Deze module is interessant voor Bedrijven die of weinig tijd hebben voor boekhouding of voor Bedrijven die geen kennis hebben van boekhouding.

Controle van de door u ingevoerde boekhouding
Bij deze module wordt door Ahneta controle uitgevoerd op de door u ingevoerde boekhouding. Het kan zijn – bij kleinere ondernemingen – dat u de boekhouding verwerkt in een Excel-bestand of dat u gebruik maakt van een boekhoudprogramma.

De controlewerkzaamheden worden gekoppeld aan de frequentie van uw aangifte voor de BTW. Heeft u maandaangifte dan controleert Ahneta per maand. Heeft u kwartaalaangifte of jaaraangifte voor de BTW dan controleert Ahneta uw boekhouding per drie maanden.

Opstellen van jaarrekeningen
Voor eenmanszaken of V.O.F.’s die kleine ondernemingen zijn of die ondernemingen zijn die geen jaarrekening nodig hebben voor geldverstrekkers, adviseren wij om geen jaarrekening samen te stellen maar hiervoor de fiscale jaarstukken te gebruiken.

De fiscale jaarstukken moeten toch gemaakt worden voor de aangifte Inkomstenbelasting en zijn zodanig van samenstelling dat zij u als ondernemer voldoende inzicht geven in het financiële reilen en zeilen van uw onderneming.

Door af te zien van het opstellen van een jaarrekening en hiervoor de fiscale jaarstukken te gebruiken bespaart u als ondernemer veel geld.

Indien uw onderneming toch een jaarrekening nodig heeft – u bent een rechtspersoon of uw onderneming heeft geldverstrekkers – die voldoet aan het wettelijke kader van de wet op de jaarrekeningen dan kan Ahneta die ook voor u samenstellen. Ook kan Ahneta in dit kader voor u het deponeren van uw jaarrekening bij de KvK verzorgen.

Verzorging van loonadministratie
Voor Bedrijven met personeel waarvoor Ahneta ook boekhoudmodules verzorgt kan Ahneta tevens de loonadministratie in eigen huis regelen.

Door Ahneta wordt dan de 1edagsmelding verzorgd voor nieuw personeel en Ahneta zorgt voor berekening van het periodeloon op basis van de door u aangeleverde informatie.

Ahneta zorgt verder voor de periodieke verzending van de loonstrook aan uw personeel inclusief de jaaropgave. De jaaropgave wordt over het algemeen tegelijk aan uw personeel toegezonden met de loonstrook over de maand december of de loonstrook over de 13e periode. Van alle loonstroken krijgt u als werkgever een kopie toegezonden.

Ahneta draagt ook zorg voor de elektronische indiening van uw aangifte voor de loonheffing en de afdracht van premies sociale verzekering. Ook hiervan krijgt u als ondernemer een kopie toegezonden.
Ahneta zorgt ook voor de eindejaarsverwerking van uw loonadministratie inclusief de melding aan uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Verzorging van periodieke aangifte BTW
Ahneta zorgt – na controle van uw boekhouding – ook voor de periodieke elektronische indiening van uw aangifte Omzetbelasting. Deze module is alleen beschikbaar voor Bedrijven die ook gebruik maken van andere boekhoudmodules van Ahneta.

Indien van toepassing kan Ahneta ook voor u de ICL aangifte verzorgen. Voorafgaand hieraan controleren wij of de BTW nummers van uw EU cliënten correct zijn. Ook controleren wij of uw ICL aangifte in overeenstemming is met uw aangiftes BTW.

Verzorging aangifte inkomstenbelasting
Voor de Bedrijven met een eenmanszaak of de vennoten van een V.O.F. verzorgt Ahneta ook de aangifte inkomstenbelasting. Deze dienst is ook alleen beschikbaar voor Bedrijven die één van de boekhoudmodules van Ahneta hebben afgesloten.

De aangifte Inkomstenbelasting maakt geen deel uit van het zakelijke dienstenpakket. De kosten hiervan worden u in privé gedeclareerd.

Verzorging van aangifte VPB (Vennootschapsbelasting)
Voor de rechtspersonen verzorgt Ahneta ook de aangifte VPB. Deze dienst is alleen beschikbaar voor Bedrijven die één van de boekhoudmodules van Ahneta hebben afgesloten.

De aangifte VPB maakt deel uit van het zakelijke dienstenpakket van uw onderneming. De kosten voor de verzorging van deze aangifte zijn dan ook opgenomen in de met u gemaakte prijsafspraken.

Advisering bij bedrijfsovernames
Indien u als ondernemer uw bedrijf wilt overdragen – aan uw kinderen of aan een derden – kan Ahneta u hierbij begeleiden.
Uiteraard is ook deze module uitsluitend beschikbaar voor Bedrijven die gebruik maken van andere diensten van Ahneta.

Voor deze module declareren wij ons honorarium op basis van het aantal bestede uren.